top of page

Aquest seminari tractarà específicament sobre les eines d'investigació que es van emprar per al desenvolupament d'un projecte destinat a explorar l'impacte d'introduir una perspectiva plurilingüe en una assignatura universitària d'anglès per a negocis. La recollida i l'anàlisi de les dades inclouen una combinació de tècniques quantitatives i qualitatives. Des del punt de vista quantitatiu, l'objectiu era mesurar el resultat de la intervenció docent en (a) el domini de la llengua per parts de l'alumnat i (b) les seves actituds lingüístiques. L'enfocament de la part qualitativa del projecte se centrava en les estratègies de discurs emprades per professorat i estudiantat dins i fora de l'aula per tal de legitimar la seva postura monoglòssica o heteroglòssica.
 


Ponents: Josep M. Cots, Àngels Llanes, Enric Llurda i Lídia Gallego-Bassa (Universitat de Lleida)

Data i hora: 18 de setembre de 2020, des de 12.00 fins a 13.00 h (hora de Lleida)

-------------------------------------------------------

Este seminario tratará específicamente sobre las herramientas de investigación que se emplearon para el desarrollo de un proyecto destinado a explorar el impacto de introducir una perspectiva plurilingüe en una asignatura universitaria de inglés para negocios. La recogida y el análisis de los datos incluyen una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Desde el punto de vista cuantitativo, el objetivo era medir el resultado de la intervención docente sobre (a) el dominio de la lengua inglesa por parte del alumnado y (b) sus actitudes lingüísticas. El enfoque de la parte cualitativa del proyecto se centraba en las estrategias de discurso empleadas por profesorado y estudiantado dentro y fuera del aula para legitimar su postura monoglósica o heteroglósica.
 


Presentadores: Josep M. Cots, Àngels Llanes, Enric Llurda y Lídia Gallego-Bassa (Universidad de Lleida)

​​Fecha y hora: 18 de septiembre de 2020, desde 12.00 a 13.00 h (hora de Lleida)

-------------------------------------------------------

This seminar will deal specifically with the research tools that were employed for the development of a project aimed at exploring the impact of introducing a plurilingual perspective in a Business English university course. The data collection and analysis involved a combination of quantitative and qualitative techniques.  From the quantitative point of view, the aim was to measure the outcome of the teaching intervention on the learners' language proficiency as well as their language attitudes. The focus of the qualitative part of the project was on the discourse strategies employed by teachers and students inside and outside the classroom to legitimise their monoglossic or heteroglossic stance.

Speakers: Josep M. Cots, Àngels Llanes, Enric Llurda & Lídia Gallego-Bassa (University of Lleida)
Date and hour: 18 September 2020 12-1 (noon; Lleida timezone)

bottom of page